radovan červka

portfolio

2018

Radovan Čerevka: Brutalist truths, 2018, betón, plast, drevo, 200 x 265 x 3 cm / Brutalist truths, 2018, beton, plastic, wood, 200 x 265 x 3 cm


Radovan Čerevka: Ezomágia In: Huntington, Samuel P.: Stret civilizácií, Touchstone, NYC: 1997, str. 381, videoinštalácia, video, umelý kameň, pigment, kov, variabilné rozmery / Ezomagic In: Huntington, Samuel P.: Stret civilizácií, Touchstone, NYC: 1997, s. 381, videoinstalation, video, cast stone, pigment, metal, variable sizes

Existuje paradox vyplývajúci z dnešnej krízy racionality. Na jednej strane je príklon k spiritualite a duchovnému rozmeru života jednou z reakcií na éru konzumného nadbytku v spoločnosti, najmä tej západnej. Na druhej strane kríza racionality generuje istý fundamentálny segment tejto alternatívy aj silný druh nedôvery k tradičným autoritám liberálnej demokracie, napríklad k exaktnej vede, politike či tradičným informačným médiám. Ocitáme sa teda v zložitej situácii. Musíme zachovávať k týmto autoritám kritický prístup, ale zároveň ich brániť pred deštrukčnými silami, ktoré sa pod rúškom náboženského exorcizmu usilujú zneužiť masu nedôverujúcich na presadenie svojich politických cieľov. Na nastolenie moci totalitného charakteru. Huntingtonova známa štúdia je dnes považovaná za klasické dielo politickej vedy. Jedna malá stať z knihy sa zaoberá prognózou celosvetového konfliktu. Ani dnes nepôsobí ako sci-fi, naopak, stále viac naberá na aktuálnosti. Síce ide o sled kauzálnych udalostí, ktoré sa opierajú o východiská v realite polarity medzi civilizačnými mocnosťami a ich satelitmi, anticipuje tu však trochu uvoľnenejším štýlom pomerne hrôzostrašnú prognózu. Táto pasáž, hoci stále z kategórie vedy, sa mi zdala vhodná na konfrontáciu s magickým predpovedaním budúcnosti. Scenár som prepísal do emblematických znakov entít, ktoré sa v ňom objavujú, a vytvoril z nich špeciálne tarotové karty. Znaky z kariet som následne zhmotnil do kamenných reliéfov. Materializovanie malo priniesť artefaktu hodnovernosť archaickej povahy, akú požívajú prastaré zvetrané reliéfy na stenách hradov, ktoré obdivujú turisti. Veštica tak (vopred vedou nepoučená) vyložila a interpretovala Huntingtonov scenár vlastným spôsobom. V tej chvíli som stratil vývoj práce spod kontroly. Vrátil som sa k nej až tým, že som nainštaloval kamenné reliéfy na stenu galérie spôsobom, akým veštica vyložila karty na stôl.  

Radovan Čerevka (Výňatok z rozhovoru s Ivanou Moncoľovou, jún 2018)


Radovan Čerevka: „Polite people“, zväčšený ready made ruskej modelárskej stavebnice, 300 x 190 x 45 cm / „Polite people“, scale uped ready made of the russian plastic hobby kit, 300 x 190 x 45 cm

„Polite people“ (Slušný ľudia) je do životnej veľkosti zväčšená reprodukcia ready-madeu modelárskej stavebnice od ruskej firmy ZVEZDA. Kontroverzný exportný produkt v mierke 1:35 obsahuje ruských vojakov pózujúcich počas okupácie Krymu s túlavou mačkou pred jeho parlamentom. Stavebnica (u nás voľne dostupná) bola označená litovským parlamentom ako akt agresie. Činnosť firmy ZVEZDA bola v dôsledku toho na území štátu zakázaná. Ide o jeden z dokladov prenikania hybridnej vojny a propagandy aj do sfér hobby aktivít a trávenia voľného času.


Radovan Čerevka: Rekonštrukcia bojového poľa, plast, drevo, epoxid, pigment, piesok, 170 x 45 cm / Reconstruction of the battlefield, plastic, epoxy, pigment, sand, 170 x 45 cm


Radovan Čerevka: Spoločenstvo, zvukový objekt, 2018, umelý kameň, zvuk: analogické rozprávanie včelára o fungovaní spoločenstva včiel a spoločnosti ľudí / Society, soundobject, cast stone, sound: analogous telling the beekeeper about the functioning of the bee community and the human society


Radovan Čerevka: Bez názvu („Detekčné pole“), 2018, umelý kameň, kov, 343 x 220 x 215 cm / Untitled („Detected fields“), 2018, cast stone, metal, 343 x 220 x 215 cm