radovan červka

portfolio

2017

Radovan Čerevka: Zvezda („Kto sa hrá, nehnevá.“) 2017, kov, keramika, 570 x 200 x 120 cm

V Projekte DIODRÁMY som sa zameriaval na mnou dlhodobo preferovanú tému modelárstva v jeho možných významových kontextoch, s využitím jeho formálnych posunov do polohy voľnej umeleckej tvorby. Kontext modelárstva dostal rámec v podobe tematizovania ruského modelárskeho koncernu ZVEZDA. (Hviezda.) Táto firma je jedným z najväčších modelárskych firiem vo svete a je aj propagátorom súčasného militarizmu Ruskej federácie. Deformované logo firmy dostalo podobu rozmernej kovovej sochy v tvare zvierajúceho pazúra s pridanou funkciou muzeálneho nosiča pre artefakty. Reliéfy vypálenej keramiky s otlačkami modelárskych stavebníc (ruskej súčasnej vojenskej techniky) pripomínajú archaické textové polia, sú alúziou na lineárne čítanie starých textov (postup v rámci modelárskeho návodu) a dekódovanie ich šifier. Politikum som tu kombinoval s témou modelárstva obecne, s „obnažením“ produktu stavebnice v jej počiatočnom tvare – zmrazenej momentke stavania. Stavanie a muzeálne potvrdzovanie hodnôt sa tu deje v aranžmáne „expozície“ koncernu ZVEZDA.

Zvezda – („Playing people do not bother.“) 2017, metal, ceramics, 570 x 200 x 120 cm

In the “DIODRAMA” project, I focused on my long-term preferred model-building topic in its possible conceptual contexts by using its formal shift to the position of free artistic creativity. The model-building context acquired a framework by thematizing ZVEZDA (Star), the Russian scale-model kit manufacturing company. It is one of the largest scale-model kit manufacturers in the world as well as a promoter of current militarism of the Russian Federation. The deformed company logo got the shape of large metal sculpture to form a gripping claw with the additional function of a museum display structure. Burned ceramics relievos with imprints of scale model building blocks (of the Russian contemporary military machinery) resemble ancient text fields. They allude to linear reading method of ancient texts (in the similar way as the procedure in model building instruction manuals) as well as decryption of their codes. I combined the politicum with the model-building topic in general by „exposing“ the product of the scale model kit in its initial shape – a frozen snapshot taken during model building. Construction and museum quality validation is taking place through the arranged „exposition“ of the ZVEZDA Company.


Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Radovan-Cerevka-Dramasks-1-683x1024.jpg

Dramasks, 2017, plastic, acrylic colours, sand, wood, 160 x 160 x 48 cm


Radovan Čerevka: Boeing 777, 2017, participatívny projekt, objekty, modelárska stavebnica 1:144, digitálna tlač, let svietidlá, rôzne materiály a rozmery

Najal som si úspešného slovenského modelára, aby mi postavil model stavebnice civilného lietadla (Boeing 777 300 R) od ruskej modelárskej firmy ZVEZDA. Požiadavkou bolo vyhotovenie trosiek lietadla, zostreleného nad Ukrajinou pro-ruskými separatistami v roku 2014. Postupoval som podľa satelitných a agentúrnych fotomateriálov. Špeciálne vyrobenú diorámu som prihlásil na domácu modelársku súťaž, kde nezískala žiadne ocenenie. Projekt dokumentuje aj môj neúspešný pokus o účasť na modelárskej súťaži usporiadanej moskovským klubom PATRIOT. Ten má vo svojich stanovách okrem iného výchovu mládeže k obrane vlasti a národnej hrdosti ako aj úctu k militaristickej histórii veľkého Ruska.

Radovan Čerevka: Boeing 777, 2017, participatory project, objects, model-building kit 1: 144, digital printing, LED lights, various materials and sizes

I hired a successful Slovakian model builder to make a civil aircraft model (Boeing 777 300 R) manufactured by ZVEZDA, the Russian scale-model kit producing company. The request was to make the wreck of the aircraft that was shot down over Ukraine by pro-Russian separatists in 2014. I went by satellite and agency photomaterials. The diorama I made in a special way I signed up for the home competition in model building where it won no prize. The project also documents my unsuccessful attempt to participate in a model-building competition organized by the Moscow PATRIOT club. Among other things, the clubs statutes claim youth education aimed to defend their homeland, national pride, as well as respect for the militaristic history of Great Russia.