radovan červka

portfolio

Zvezda („Kto sa hrá, nehnevá.“ /„Playing people do not bother.“)

2017, kov, keramika, 570 x 200 x 120 cm / metal, ceramics, 570 x 200 x 120 cm

V Projekte DIODRÁMY som sa zameriaval na mnou dlhodobo preferovanú tému modelárstva v jeho možných významových kontextoch, s využitím jeho formálnych posunov do polohy voľnej umeleckej tvorby. Kontext modelárstva dostal rámec v podobe tematizovania ruského modelárskeho koncernu ZVEZDA. (Hviezda.) Táto firma je jedným z najväčších modelárskych firiem vo svete a je aj propagátorom súčasného militarizmu Ruskej federácie. Deformované logo firmy dostalo podobu rozmernej kovovej sochy v tvare zvierajúceho pazúra s pridanou funkciou muzeálneho nosiča pre artefakty. Reliéfy vypálenej keramiky s otlačkami modelárskych stavebníc (ruskej súčasnej vojenskej techniky) pripomínajú archaické textové polia, sú alúziou na lineárne čítanie starých textov (postup v rámci modelárskeho návodu) a dekódovanie ich šifier. Politikum som tu kombinoval s témou modelárstva obecne, s „obnažením“ produktu stavebnice v jej počiatočnom tvare – zmrazenej momentke stavania. Stavanie a muzeálne potvrdzovanie hodnôt sa tu deje v aranžmáne „expozície“ koncernu ZVEZDA.

In the “DIODRAMA” project, I focused on my long-term preferred model-building topic in its possible conceptual contexts by using its formal shift to the position of free artistic creativity. The model-building context acquired a framework by thematizing ZVEZDA (Star), the Russian scale-model kit manufacturing company. It is one of the largest scale-model kit manufacturers in the world as well as a promoter of current militarism of the Russian Federation. The deformed company logo got the shape of large metal sculpture to form a gripping claw with the additional function of a museum display structure. Burned ceramics relievos with imprints of scale model building blocks (of the Russian contemporary military machinery) resemble ancient text fields. They allude to linear reading method of ancient texts (in the similar way as the procedure in model building instruction manuals) as well as decryption of their codes. I combined the politicum with the model-building topic in general by „exposing“ the product of the scale model kit in its initial shape – a frozen snapshot taken during model building. Construction and museum quality validation is taking place through the arranged „exposition“ of the ZVEZDA Company.